ลงทะเบียนออนไลน์
รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตามที่ปรากฎในพาสปอร์ต
ชื่อ (ภาษาไทย) นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อเล่น วันเกิด เดือน ปี
สถานที่เกิด
เลขที่บัตรประชาชน
เลขที่พาสปอร์ต
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้)
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ (ถาวร)
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
email
กำลังศึกษาอยู่ที่ ปีที่เริ่มเข้าศึกษา

รายละเอียดครอบครัว ชื่อบิดา อาชีพ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อมารดา อาชีพ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์

มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ Work and Travel.
H2B Temporary Work in USA.
Trainee and Internship in USA.
Study and Work in UK.
อื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ 1. มีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่มี       มี ระบุ
2. เคยเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
ไม่มี       มี ระบุ
3. ปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปของท่าน
ไม่มี       มี ระบุ
||